ລາວຊູມ ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ການໃຫ້ບໍລິການໃນຮູບແບບດີຈີຕອນ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍ ການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌, Application ແລະ Software (Digital Platform) ດ້ວຍທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ປະສົບການໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ການບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 15 ປີກັບ ບໍລິສັດສາກົນ.

ພວກເຮົາສະຫນອງຊອບແວທັງສອງຮູບແບບຄື ຊອບແວທີ່ສົມບູນແລ້ວ ແລະ ຊອບແວ ທີ່ພັດທະນາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເຊັ່ນ: HRM & Payroll, ການຄຸ້ມຄອງ Minimart, ການຄຸ້ມຄອງຮ້ານອາຫານແລະລະບົບການຈອງອື່ນໆ.

ລາວຊູມ ເປັນສື່ການຕະຫຼາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າເຂົ້າເຖີງທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນຮູບແບບດີຈີຕອນ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດໄດ້ໄວ້ຂື້ນ.

ວິໃສທັດ

ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ ຄືຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ

ພາລະກິດ

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຄືການຊູ້ຍູ້ຂອບເຂດທາງການຕະຫຼາດໃນການຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບ, ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນຮູບແບບດີຈີຕອນ